01
دانش

02
بافت

03
البرز

هیئت مدیره شرکت دانش بافت البرز

سعید سروری

سعید سروری

رئیس هیئت مدیره
محمد ظهرابیان

محمد ظهرابیان

نائب ریئس هیئت مدیره
شاهین نقوی

شاهین نقوی

عضو هیئت مدیره
نادر جینور

نادر جینور

عضو هیئت مدیره

بهزاد ندیری

عضو هیئت مدیره