01
دانش

02
بافت

03
البرز

مدیران شرکت دانش بافت البرز

مهدی مولوی

مهدی مولوی

مدیر مرکز اسناد
نادر جینور

نادر جینور

مدیر مالی
خانم شاهیری

خانم شاهیری

مدیر اداری
محمدرضا قوچی

محمدرضا قوچی

مدیر فناوری و اطلاعات